https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
Úhrada školného | Studium | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

Studium

Úhradu školného je možné provádět pouze
BEZHOTOVOSTNĚ

/bankovním převodem nebo složenkou/

číslo účtu školy: 2564473339/0800

Varibilní symbol

Rozhodující informací pro správné přiřazení platby konkrétnímu žákovi je VARIABILNÍ SYMBOL, který je žákům přidělován vždy nový na každé pololetí. Informaci o tomto variabilním symbolu, výši platby za dané pololetí a čísle účtu obdrží každý žák od svého učitele, a to v písemné formě vždy na začátku každého pololetí.

Kdy uhradit školné?

Školné je hrazeno pololetně (mimořádně lze po dohodě i ročně nebo měsíčně).

Úhrada školného /půjčovného/ za 1. pololetí školního roku musí být provedena vždy do 15. září daného kalendářního roku.
Úhrada školného /půjčovného/ za 2. pololetí školního roku musí být provedena vždy do 15. února daného kalendářního roku.

NEDODRŽENÍ TERMÍNŮ ÚHRADY ŠKOLNÉHO A PŮJČOVNÉHO MŮŽE BÝT DŮVODEM K UKONČENÍ STUDIA!

Za správné a včasné provedení úhrad školného a půjčovného děkujeme.
Mgr. Michal Dubnický (ředitel školy)

Úplata za vzdělávání v ZUŠ Kolín od 1. 9. 2023

vyhláška ředitele školy pro školní rok 2023/2024

Obor Měsíčně (Kč) Pololetně (Kč) Hodin týdně

Taneční obor

280
290
380

1400
1450
1900

2
3-4
rozšířené vyučování

Výtvarný obor

280
290
380

1400
1450
1900

2
3
rozšířené vyučování

literárně-dramatický obor

280
290

1400
1450

2
3

Hudební obor

200 1000

kolektivní výuka, pěvecký sbor /bez sólové výuky/

340 1700

1 hodina individuální výuky

170 850

skupinová výuka, nástrojový /pěvecký/ kroužek, PHV

380 1900

1,5 hodiny individuální výuky

100 500

souborová, orchestrální a komorní hra - /bez individuální výuky/

4. ZŠ s rozšíř. HV (1-6 tř.) přípravná hudební výchova

280

1400

do 6. tř. ZŠ - vyšší ročníky ZŠ platí plné školné viz výše

Studium pro dospělé ve všech oborech /VŠ, výdělečné činní, cizinci ze zemí mimo EU /ne rezidenti/

680

3400

1h individuální výuky a 2-3h kolektivní výuky

Žák, který navštěvuje více oborů nebo více nástrojů, platí za každý z nich.

Způsob platby: Bezhotovostně na účet školy nebo složenkou /měsíčně, pololetně, ročně/.

Termín plateb: Úplata za stanovené období /s půjčovným za nástroj/ je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady. /Vyhláška č. 71/2005 Sb./

NEDODRŽENÍ TERMÍNŮ ÚHRADY ŠKOLNÉHO A PŮJČOVNÉHO MŮŽE BÝT DŮVODEM K UKONČENÍ STUDIA.

Nenárokové výjimky v placení školného:

a/ sociální - formulář v kanceláři - s potvrzenými doklady o příjmu celé rodiny předložit do 15.9. či do 15.2.

b/ prospěchové - u žáků, kteří uspěli v oblastních a národních kolech soutěží ZUŠ /schvaluje umělecká rada/

c/ nástrojové - u žáků hrajících na tubu, tenor, baryton, fagot, pozoun, lesní roh, violoncello, kontrabas, basová kytara

Ukončení studia: písemně u třídního učitele k prvnímu dni následujícího měsíce
/v případě ukončení během pololetí po termínu splatnosti je uhrazeno školné za celé začaté pololetí/.

Mgr. Michal Dubnický, ředitel školy

https://www.traditionrolex.com/46